NLP-koulutuksista

Jos olet aloittamassa tutustumisen NLP:hen voit osallistua yhdistyksen järjestämiin tutustumisiltoihin, jotka löytyvät NLP-yhdistyksen maksuttomien tapahtumien kalenterista.

NLP-taitoja oppii pitkäkestoisissa koulutuksissa, joita Suomessakin järjestetään jatkuvasti. Lisätietoja yhdistyksen suositteleman mallin mukaisista koulutuksista löydät koulutuskalenterista.

Suomen NLP-yhdistyksen suositteleman mallin mukaiset NLP Practitioner-, NLP Master Practitioner ja NLP Trainer -koulutukset ovat pitkäkestoisia NLP-koulutuksia, joissa opiskelu tapahtuu useimmiten 2-3 päivän moduuleissa jaksottuen noin puolen vuoden ajalle ja joissa kouluttajina toimii yhdistyksen määrittelemän koulutuspolun käynyt henkilö. Yhdistys suosittelee moduulimallista kouluttautumista, koska koulutuksissa opiskellut asiat muuttuvat paremmin todeksi ja osaksi arkea, kun opittua on mahdollista harjoitella käytännössä.
Kansainvälisestikin vakiintuneita NLP-koulutustasoja on Suomessa kolme.

 1. NLP Practitioner
 2. NLP Master Practitioner
 3. NLP Trainer -koulutuksen käytyään on valmistunut NLP Associate Trainer. NLP Trainer-nimikkeen saa, kun on käynyt NLP Trainer -koulutuksen jälkeen avustavana kouluttajana Practitioner- ja Master -koulutukset

NLP Practitioner -koulutus sisältää kaikki NLP:n perusmallit, -menetelmät, -taidot ja tekniikat. NLP Master Practitioner on enemmänkin täydentävä, syventävä ja laventava koulutus. NLP Trainer syventää entisestään jo opittua ja on samalla NLP-kouluttajakoulutus sekä vuorovaikutus- ja esittämistaitojen koulutus. Koulutusten sisällöistä voit lukea lisää alta.

NLP-koulutukset ovat käytännöllisiä ja sisältävät teoriaa sekä lukuisia harjoituksia. Harjoituksissa osallistuja voi käsitellä ja tutkia eri elämän osa-alueita: ihmissuhteet, oma elämä, työ, johtaminen, opettaminen, valmennus, myynti, terveys, lapset, jne.

 • NLP:n perusoletukset – NLP-ajattelu ja perusoletukset, ajattelu NLP-menetelmien taustalla, maailma ja maailmankuva -ajattelu, systeeminen ajattelu, mielen ekologia.
  Kontaktin luominen, samauttaminen ja tunneyhteys – Kontakti syntyy kehonkielen ja muun sanattoman viestinnän tasolla. Toisen sanattoman viestinnän tunnistaminen ja oman käyttäytymisen ohjaaminen niin, että kyky luoda kontakteja erilaisten ihmisten kanssa paranee entisestään.
 • Kalibrointi – Toisen ihmisen sisäisen tilan muutosten tunnistaminen ja lukeminen pienen pienistä ulkoisista vihjeistä.
 • Miellejärjestelmät – Ihmisten kokemusten rakentuminen ja toimintatapojen erot miellejärjestelmiä käytettäessä. Miellejärjestelmien huomioiminen itsensä kehittämisessä, omien kokemusten muuttamisessa ja vuorovaikutuksessa, esim. kun esittää asioita toisille ihmisille.
 • Mielle-editoinnit – Miellepiirteet ja niiden vaikutus kokemukseen. Kokemuksen muuttuminen – usein välittömästi – miellepiirteitä muuttamalla.
 • Tavoitteet – Tavoitteen asettaminen siten, että sen saavuttaminen tulee helpommaksi.
  Metamalli – Kielen käyttäminen niin, että ymmärtää toisen ihmisen ajatusmaailman rakennetta ja sisältöä ja voi tarvittaessa laventaa tai tiivistää sitä.
 • Uskomukset ja niiden muuttaminen – Uskomukset itsestämme, toisista ja elämästä ohjaavat syvällä tasolla tekojamme ja valintojamme. Miten voi löytää ja muuttaa elämän aikana muodostuneita rajoittavia uskomuksia ja lisätä hyviä, mahdollisuuksia luovia uskomuksia?
 • Loogiset tasot – Kun tutkitaan toimintaa monella eri tasolla, voidaan tunnistaa ja oivaltaa ongelma- ja kehittämiskohteita ja saavuttaa tasapaino eri tasojen välillä. NLP:n loogisiin tasoihin kuuluvat toimintaympäristö, käyttäytyminen, taidot ja osaaminen, arvot ja uskomukset, identiteetti ja henkinen taso.
 • Erottelutyylit – Ihmisten erilaiset tavat motivoitua ja vastaanottaa eri muodoissa olevaa informaatiota.
 • Ankkurointi, ankkurien ketjutus – Aivojen ”ohjelmointi niin, että saa tarvittaessa käyttöönsä erilaisia voimavara- ja resurssitiloja.
 • Swish – Voimavaroja avaava mielikuva.
 • Lisäksi Practitioneriin kuuluu paljon muita ideoita ja menetelmiä, kuten uudelleenmäärittelyt, alitajunnan kanssa keskusteleminen, erilaiset näkökulma-interventiot, erilaisia kielimalleja vuorovaikutukseen, menneisyyden muuttaminen, metaforat, persoonallisuuden osien kanssa työskentely ja osien integroiminen eheyden saavuttamiseksi, aikakokemukset, nopea fobian hoito jne.

Masterin sisällön tärkein osa-alue on Mallitus.

 • Mallitus vastaa kysymykseen: Kuinka sen teet?
  Mallitettaessa puretaan auki mm. mallitettavan ajattelutavat ja uskomukset, selvitetään hänen tapansa toimia ja käyttäytyä sekä käyttää mielikuvia, sisäistä puhetta, kehonkieltä ja kehoa, joilla hän saa aikaan taitavuutensa ja hyvät tuloksensa
 • Koulutuksen aikana osallistujat tekevät oman mallitusprojektin
 • Suuri osa Masterin sisältöä on aiemmin opitun syventämistä ja eri elementtien integrointia isoimmiksi kokonaisuuksiksi
 • Jokainen kouluttaja tuo Masterille lisäksi sisältöä, joka riippuu kouluttajan omasta erityisosaamisesta. Tästä sisällöstä kouluttaja informoi osallistujia itse. Kannattaa kysellä ja tutustua koulutussisältöihin sekä yhdistyksen sivuilla koulutusilmoituksissa että kouluttajien omilla tiedotuskanavilla.

 • NLP-Trainer kouluksessa syvennetään edelleen NLP taitoja ja filosofiaa.
 • Esittämis- ja kouluttamistaitojen harjoittelu on osa Traineria, kuten myös oman kouluttajaidentiteetin tarkastelu.

Mistä tunnistat laadukkaan NLP-koulutuksen?

Suomen NLP-yhdistys on luonut suosituksen koulutuksen keston, kouluttajan pätevyyden, sisällön ja poissaolojen osalta. Suositeltu malli on muodostunut yhdistyksen 30 vuoden koulutushistorian aikana ja se pohjautuu kansainvälisiin pitkiin NLP-koulutuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutukset sisältävät tunnetuimmat ja käyttökelpoisimmat NLP-mallit, joilla saadaan haluttuja muutoksia aikaan. Koulutusten pituus ja jaksotus pohjautuu prosessiajatteluun. Prosessi etenee ja syvenee myös koulutuspäivien välillä ja osallistujat voivat heti vapaasti hyödyntää NLP:tä arjessaan. Suomen NLP-yhdistys ei auditoi tai sertifioi koulutuksia. Yhdistyksen suositteleman mallin mukaisista NLP-koulutuksista saa todistuksen, jota ei tarvitse uusia.

 • Yhdistyksen suositteleman mallin mukaiset NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner koulutukset ovat useimmiten 132 h (oppitunti 45 min), joka on toteutettu läsnäolokoulutuksena, paikan päällä tai netin kautta. Koulutus toteutetaan usein 2-3 päivän mittaisissa moduuleissa, usean kuukauden ajalle jaksotetussa prosessissa. Täydentävä- ja lisämateriaali voi olla myös itsenäistä opiskelua. Jos koulutukseen sisällytetään NLP:n lisäksi muuta sisältöä, kasvaa koulutuspäivien määrä. 
 • Koulutuksissa opiskellut asiat muuttuvat todeksi ja osaksi arkea, kun opittua kokeillaan koulutuspäivien välillä käytännössä. Näitä kokemuksia on mahdollista reflektoida seuraavassa tapaamisessa kouluttajan ja opiskeluryhmän kanssa.
 • NLP:n menetelmiä ja harjoituksia kokeillaan koulutuspäivien aikana pareittain ja pienissä ryhmissä. Näitä kokeiluita tehdään useista näkökulmista, ohjaajana, ohjattavana sekä tarkkailijana. NLP-koulutusta ei voi suorittaa teoriassa.
 • Ryhmäkoko; kouluttaja huolehtii, että koulutusryhmän koko on sellainen, jossa osallistujat saavat esimerkiksi harjoituksia tehdessään ohjausta ja apua harjoitteluun kouluttajalta tai Co-Coachilta (avustava kouluttaja/kouluttajat). Olennainen osa NLP:tä on yhdessäoppiminen, vertaiskokemukset ja erilaisiin ajattelumalleihin tutustuminen. Sopivan kokoinen ryhmä ei ole liian pieni (erilaisuus ja vaihtelu ei välttämättä toteudu) eikä liian iso (mahdollisuus ohjaukseen ja apuun kouluttajalta tai Co-Coachilta ei välttämättä toteudu). Toimivan koulutusryhmän koko Suomessa on useimmiten 10-28 henkilöä (sis. opiskelijat ja kouluttajat). Huomioithan, että esimerkiksi USA:ssa opiskellessasi ryhmäkoot saattavat olla huomattavasti suurempia.
 • Kouluttaja on käynyt NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, NLP Trainer- koulutukset ja vähintään apuopettajuudet (co-coach) NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner koulutuksista. Suositeltavaa on käydä myös NLP Trainer Co-Coachina. 
 • NLP Trainer -koulutuksen kouluttajalla on lisäksi Trainer-todistus kahdelta eri NLP-koulutusta antavalta taholta tai NLP Master Trainer käytynä. 
 • Antaessaan osallistujalle todistuksen kouluttaja vastaa, että osallistujalla on todistuksen saamisen edellyttämä tietotaito hallussaan.

Suomen NLP-yhdistys ei auditoi tai sertifioi koulutuksia, jokainen kouluttaja vastaa omasta koulutuksestaan. Hyvän koulutuksen tunnistat esimerkiksi siitä, että se on eettisen ohjeistuksemme mukainen. Suosittelemamme koulutusmalli on raami ja rakenne, jonka mukaan toimien NLP:n opiskelu on kokemuksemme mukaan tehokasta ja jokaisen henkilökohtaisen elämäntilanteen ja aiemmin opitun huomioivaa: ekologista ihmiselle itselleen.

NLP-koulutukset ja valmennukset Suomessa

NLP:tä kouluttaa ja sitä koulutuksessa ja valmennuksessa hyödyntää Suomessa usea eri taho, myös kouluttajat ja valmentajat, jotka eivät ole Suomen NLP-yhdistyksen jäseniä.

NLP:n perusteita koulutetaan mm. seitsemän päivän intensiivijaksoissa ja nykyään suosittuja ovat myös verkkokoulutukset. Huomioithan, että esimerkiksi yhdistyksen suositteleman mallin mukaiseen NLP Master Practitioner -koulutukseen osallistuminen edellyttää yhdistyksen suositteleman mallin mukaisen NLP Practitioner -koulutuksen käymistä. Lyhyemmät intensiivi- ja verkkokoulutukset (esim. 7 päivän Licensed Practitioner -koulutus) eivät toimi pohjana yhdistyksen suosittelemille koulutukselle.

Yhdistyksessä olemme jo 30-vuoden kokemuksella kehittäneet ja kouluttaneet NLP:tä ja olemme aktiivisesti yhteydessä muihin kansainvälisiin NLP vaikuttajiin ja kehittäjiin. Mainittakoon mm. Richard Bolstadt ja Lucas Derks, Robert Dilts, Deborah Bacon Dilts, Judith DeLozier ja Suzie Smith (NLPU).

NLP-taitoja voi opiskella monella tapaa. NLP:hen voi tutustua esim. lukemalla NLP-aiheista kirjallisuutta, osallistumalla verkkokurssille tai lyhytkestoiseen NLP:n perusteita käsittelevään koulutukseen. Edellä mainitut tavat tuovat tuntumaa siihen, mitä kaikkea NLP on.  NLP:tä voi harrastaa myös liittymällä yhdistyksen jäseneksi ja osallistumalla yhdistyksen järjestämiin NLP-iltoihin ja muihin tapahtumiin. NLP-illat ovat maksuttomia yhdistyksen jäsenille ja niihin voi osallistua paikan päällä tai etänä. NLP-ydistyksen jäsenillat, tapahtumat ja tutustumistilaisuudet löydät omasta kalenteristaan täältä.

Koulutuskalenterissa ilmoittaminen on maksullista: NLP-yhdistyksen jäsenille 50€ ja ei-jäsenlle 100€. Koulutuskalenteriin pääset täältä.